Бублик Сергій Анатолійович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту,

доцент

e-mail: serhiy.bybluk@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища

Навчання:

– Івано-Франківський технікум фізичного виховання (1997р).

– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2000р)

Спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури.

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). 2012р

Тема кандидатської дисертації: Розвиток психофізичних якостей школярів 9-11 років засобами легкої атлетики

 

Вчене звання: доцент кафедри фізичного виховання (2013р)

 

МОНОГРАФІЇ ТА ПОСІБНИКИ

Бублик С. А. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно -рухової системи: посібник / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Р. І. Файчак [та ін.]; [за ред. В. А. Левченка]. Івано-Франківськ: НАІР, 2015, 352 с.

Бублик С. А. Фізична реабілітація при патології кардіореспіраторної системи: монографія / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, С. А. Бублик [та ін.]; [за ред. В.А. Левченка]. Івано -Франківськ : Прикарпатський нац. ун – т ім. Василя Стефаника, 2014, 300 с.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Web of Science

 1. Bublyk S. А. Influence of physical activity of the maximum aerobic power on hemo-dynamic and morpho-biochemical of change of erythrocytes of female volleyball players / Mytckan B.M., Verbovyi V.P., Chovhan R.Ya., Zemska N.O., Kryzаnivskaya О.F., Bublyk S. А., Моcherniuk V.B., Faichak R.I., Pjatnichuk G.O., Popel’ S.L., Baskevich O.V. // Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports. 2018;22(5):272–279. doi:10.15561/18189172.2018.0508

The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/issue/archive

 1. A. Levchenko; S.A. Bublyk; I.M. Drapchak; R.I. Faichak. State adaptation reserves cardiorespiratory system first-year students with varying degrees of physical fitness in terms of treadmill test. / Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports. 2014;5:37-42 https://doi.org/10.6084/m9.figshare.971062.v1

Публікації у фахових вітчизняних та закордонних виданнях

 1. Бублик С.А., Крижанівська О.Ф., Оклієвич Л.І., Тірон М.П. Відношення студентів до рухової активності та занять фізичною культурою / Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»: журнал. 2023. No 12(17) 2023. С. 952-959.
 2. Ovchar A, Levchenko V, Sytnytska H, Lesitskyi M, Bublyk S. The functional state of the cardiovascular system in the conditions of a stress test in junior female students with manifestations of psycho-emotional imbalance. East Ukr Med J.2023;11(3):302-313
 3. Роман Файчак, Сергій Бублик, Ростислав Човган, Оксана Крижанівська. Вплив самостійних занять фізичною культурою на фізичну підготовленість старших школярів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Том 38 2022 С. 51-58

https://doi.org/10.15330/fcult.1.51-58   https://journals.pnu.edu.ua/index.php/fcult/article/view/6402

 1. Soltysik, L., Levchenko, V., Bublyk, S., Sovtus, V., & Svystun, I. (2021). The state of cardiorespiratory system in female students with idiopathic arterial hypertension under treadmill training. Reports of Vinnytsia National Medical University, 25(4), 526-530. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(4)-01
 2. Файчак Р., Бублик С., Човган Р., Крижанівська О. Вплив фізичної культури на розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21. С.183-186.

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/%D0%9D%D0%A7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%2015_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%206%D0%9A%20%282021%29.pdf

 1. Бублик С., Файчак Р., Крижанівська О., Човган Р. Розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів засобами фізичної культури. Зб. тез мат. V Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» (27 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2020. С. 37-38.

https://ffvs.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/42/2020/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA-2020.pdf

 1. Бублик С.А. Моніторинг адаптаційних можливостей студентів спеціальних медичних груп при фізичних навантаженнях / Бублик С.А., Крижанівська О.Ф. // The 13 th International scientific and practical conference «Problems of implementation of science intopractice» (20-21 April, 2020). Oslo, Norway 2020. P. 171-175.
 2. Бублик С.А. Оцінка механізмів адаптації до фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп / В.А.Левченко, С.А. Бублик, О.Ф. Крижанівська, Р.І. Файчак, Р.Я. Човган // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К., 2019 – Вип. 5 (113)19. – С. 198–

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21295

 1. Бублик С. А. Нейрогормональне та гемодинамічне забезпечення фізичних навантажень, як маркер адаптаційних резервів в юнацькому віці / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, С. А. Бублик, [та ін.] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018 – Випуск 6 (100)18. С. 49 – 54.
 2. Бублик Сергій. Моніторинг стану компенсаторно-пристосувальних механізмів кисневотранспортної системи студентської молоді при фізичних навантаженнях / Оксана. Крижанівська, Сергій Бублик // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 3(22). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. – С. 574-578
 3. Бублик С. Моніторинг толерантності до фізичних навантажень студентської молоді з проявами вегетативної дисфункції. / С. Бублик, Р. Файчак, // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Випуск 27-28. С. -43-47.
 4. Бублик С. А. Моніторинг адаптаційних можливостей студентів спеціальних медичних груп при фізичних навантаженнях / О. Ф. Крижанівська, С. А. Бублик // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана Франка; / головний редактор В. М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. – С. 520 – 525.
 5. Бублик С. А. Здоров’язбережувальна функція спортивних ігор студентів технічного ВНЗ / Р.Бойчук, С. Бублик // Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості:Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів / Чернігівський національний педагогічний університет ім.. Т. Г. Шевченка / відп. ред. Г.І. Жара. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. – С. 24 – 27.
 6. Бублик С. А. Оцінка респіраторного забезпечення у дівчат юнацького віку з проявами фізичної дезадаптації в умовах форсованого диханння / В. Левченко, Р. Файчак, Л. Оклієвич, С. Бублик, П. Карабанович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /» 3б. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Випуск 02 (69) 16. – С. 48 – 50.
 7. Бублик С. А. Мотиваційна спрямованість студентської молоді до активних занять фізичним вихованням і спортом / С.А. Бублик / Матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання» . – Одеса, 2015. – С. 179 – 181.
 8. Бублик С. А. Стан термінової адаптації на висоті дозованого фізичного навантаження у студентів основних і спеціальних медичних груп / С. А. Бублик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Випуск 118 Т. I. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт  – Чернігів: ЧНПУ, 2014 С. 43 – 47.
 9. Бублик С. А. Концепція та принципи психологічного тренінгу розвитку емпатійності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту / А. В. Синиця, С. А. Бублик // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2014. – № 3(41). – С 97 – 100.
 10. Бублик С. А. Стан адаптаційних резервів кардіореспіраторної системи у студентів першого курсу з різним ступенем фізичної підготовки, в умовах тредміл-теста / В. А. Левченко, С. А. Бублик, І. М. Драпчак [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – №5. – С 37 – 42.
 11. Бублик С. А. Рівень сформованості психофізичних якостей молодших школярів / С. А. Бублик, А. В. Синиця // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /» 3б. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 3 (46) 14. – С. 22 – 27.
 12. Бублик С. А. Сучасні уявлення про психофізичний розвиток особистості / С. А. Бублик // Спортивний вісник Придніпров`я:науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ: 2013. – № 2. С. 102 – 107.
 13. Бублик С. А. Особливості прояву здібностей до оцінювання просторово-часових і динамічних параметрів рухів у школярів в процесі навчання технічних елементів спортивних ігор / Р. І. Бойчук, С. А. Бублик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Випуск 112 Т. I. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт – Чернігів: Ред-вид. центр ЧНПУ, 2013 С. 59 – 63.
 14. Бублик С. А. Педагогічні умови реалізації програми розвитку психофізичних якостей молодших школярів засобами легкої атлетики / С. А. Бублик // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2013. Вип. 18. – С. 192 – 197.
 15. Бублик С. А. Вплив експериментальної програми з легкої атлетики на розвиток психофізіологічних якостей школярів 2–4 класів / С. А. Бублик // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2013. Вип. 17. – С. 123 – 126.
 16. Бублик С. А. Використання засобів легкої атлетики для розвитку психофізичних якостей школярів 9-11 років / С. А. Бублик // Збірник наукових праць III Міжнародної науково-практичної конференції “Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання”. – Одеса, 2012. – С. 108 – 111.
 17. Бублик С. А. Розвиток психофізичних якостей у юних легкоатлетів засобами народних рухливих ігор / С. А. Бублик, О. Я. Фотуйма // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Т. IV. Вип. 98 Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012 – С. 53 – 56.
 18. Бублик С.А. Психофізіологічні якості легкоатлетів на етапі початкової підготовки / С. А. Бублик // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /» 3б. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 56 –
 19. Бублик С.А. Шляхи формування психологічної готовності до занять фізичними вправами у молодших школярів / С. А. Бублик, О. Ф. Крижанівська, О. Я. Фотуйма // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /» 3б. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 8. – С. 10 –
 20. Бублик С.А. Психомоторні здібності у системі забезпечення психологічної готовності дітей до навчання у школі / С. А. Бублик, О. Ф. Крижанівська // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /» 3б. наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 7. – С.58 –
 21. Бублик С.А. Аналіз психомоторних здібностей молодших школярів / С. А. Бублик // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. 2010. – Вип. VІІ. – С. 50 –
 22. Bublyk The developmment level of physical abilities of athletes at basic training stage / S. Bublyk, B. Mitskan, A. Fotuyma, V. Kushnir // Studia z historii i teorii kultury fizycznej. Pod red.W. Cynarskiego, S. Zaborniaka. – Rzeszow, 2009. – S. 122 – 125.
 23. BublykThe issue of scientific thesaurus differentiation of table tennis sportsmen’s psychomotor abilities / S. Bublyk, B. Mitskan, A. Fotuyma, V. Kushnir // Rocznik naukowe. Scientific year’s issue. ido Ruch dla kultury. – Rzeszow, 2009. – Tom. ix. –  Vol. 10. S. 149 – 155.
 24. Бублик С.А. Рівень розвитку фізичних якостей у легкоатлетів на етапі початкової підготовки / С. А. Бублик // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць. Випуск VІ. Частина І. – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2009. – С. 20 –
 25. БубликС.А. Особливості формування мотивації досягнення успіху в легкоатлетів на етапі початкової підготовки / С. А. Бублик, О. Ф. Крижанівська // Слобожанський науково-спортивний вісник – Харків : ХДАФК, 2008. № 1-2. С. 189 – 191.
 26. Бублик С.А. До проблеми розвитку психомоторних здібностей легкоатлетів на етапі початкової підготовки / С.А. Бублик, О. Ф. Крижанівська // Молода наука України. Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 12 : – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 62 –
 27. БубликС.А. Фізична підготовленість студентів І курсів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / О. Ф. Крижанівська, С. А. Бублик // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. 2008. – Вип. VІІ. – С. 96 –
 28. БубликС. А. Психологічна підготовка як важливий чинник навчально-тренувальної та змагальної діяльності спортсмена / С. А. Бублик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С. С. – Харків : ХДАДМ, 2006. – № 5. – С. 14 – 17

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 

 1. Правила безпеки на практичних заняттях з фізичного виховання зі студентами ВНЗ: Методичні рекомендації / Р.Файчак, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Човган – Івано-Франківськ, 2022. – 45 с.
 2. Історичний екскурс у розвиток легкої атлетики на теренах Прикарпаття. Навчально-методичні рекомендації / Бублик С.А, Човган Р.Я., Крижанівська О.Ф. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. 2023. – 58 с.
 3. Настільний теніс. Методичні рекомендації / Р. Човган, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Файчак. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2023 . – 44 с.
 4. Бублик С. А. Бадмінтон : навчально-методичні рекомендації / С. А. Бублик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2021. – 128 с.
 5. БубликС. А. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухової системи: посібник / В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Р. І. Файчак [та ін.]; [за ред. В. А. Левченка]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015, – 352 с.
 6. Бублик С. А. Фізична реабілітація при патології кардіореспіраторної системи : монографія / В.А. Левченко, І. П. Вакалюк, С. А. Бублик [та ін.]; [за ред. В. А. Левченка]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім.. Василя Стефаника, 2014, – 300 с.
 7. Бублик С.А. Використання засобів легкої атлетики у психофізичній підготовці школярів : Методичні рекомендації / С. А. Бублик. – Івано-Франківськ, «ЛІК», 2012. – 94 с.
 8. Бублик С. А. Легка атлетика: Навчально-методичні рекомендації / Антонець В. Д., Бублик С. А., Крижанівська О. Ф. – Івано-Франківськ : видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ 2011р. – 58с.
 9. БубликС. А. Біг на середні дистанції (II частина): Навчально-методичні рекомендації / С. А. Бублик, О. Ф. Крижанівська, В. Д. Антонець, В. В. Антонець – І-Ф.: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – 36с.
 10. БубликС. А. Біг на середні дистанції (I частина): Навчально-методичні рекомендації / С. А. Бублик, О. Ф. Крижанівська, С. А. Марчук – І-Ф.: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – 36с.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Забезпечує викладання навчальної дисципліни « Фізична культура» для студентів І та ІІ курсів денної форми навчання наступних факультетів : математики та інформатики, психології,  педагогічний, фізико- фехнічний.

 

 

Інша трудова діяльність:

Тренер-викладач з легкої атлетики.

 

Громадська дільність:

– Член територіальної федерації легкої атлетики  (Івано-Франківської обл.).

– Суддя І категорії  з легкої атлетики.

– Голова профбюро кафедри фізичного виховання ПНУ ім. В. Стефаника.

Етапи підвищення кваліфікації:

 1. Науково-педагогічні стажування:

2018р Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 16.10 – 16.11 2018 р.

Секційно-факультативна форма проведення занять з курсу «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах.

 1. Неформальне підвищення кваліфікації

2022 рік  курси І рівня для технічних офіційних осіб, у відповідності з вимогами та процедурами «Системи навчання та сертифікації технічних осіб ІААФ»

E-mail:  serhiy.bybluk@pnu.edu.ua

Тел: (0342) 75-34-81

Вул.Гетьмана Мазепи, 144а

Наукові та соціальні мережі:

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0002-9666-2038

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника