Файчак Роман Іванович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту,

доцент

E-mail: roman.faychak@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища

Навчання:

Івано-Франківський коледж фізичного виховання (1995р).

– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2000р), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури.

– аспірантура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (2002-2005р), кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення) 2007р.

Тема кандидатської дисертації: Корекція екзаменаційного стресу ліцеїстів, засобоми фізичної культури.

Вчене звання: доцент кафедри фізичного виховання (2012).

Scopus

Oleg Baskevuch, Zenovii Duma, Sergii Popel, Roman Faichak // Newsletter of Precarpathian University.The development of functional reserves of cardiovascular system during the combined influence of aerobic-anaerobic physical training and breathing exercises of lycée students / Physical culture. 2015. Issue 21. P 99-105.

 

Popel S.L., Tcap I.G., Bejga P.M., Lysenko Y.O.,Faychak R.I., Śliwiński Z. Physical development and physical preparedness monitoring of lyceum students of different ages. Health, sport, rehabilitation, 2021; 7(4): 111-118

 

Web of Science

Mytckan BM, Verbovyi VP, Chovhan RYa, Zemska NO, Kryzаnivskaya ОF, Bublyk SА, Моcherniuk VB, Pjatnichuk GO, Popel’ SL, Baskevich OV. Influence of physical activity of the maximum aerobic power on hemodynamic and morpho-biochemical of change of erythrocytes of female volleyball players. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2018;22(5):272–279.

Fayichak R.I., Popel’ S.L., Mytckan B.M. Mechanism of changing adaptation potential and morpho-biochemical parameters of erythrocytes in students with different modes of daily activity after physical loading Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Vol 8(2). P. 124–135.

Публікації в фахових виданнях

 

Файчак Р.І. Ставлення студентів до фізичних вправ та досвід використання технології формування їх позитивного відношення до занять фізичною культурою / Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»: журнал. 2023. No 11(17) 2023. С. 1052-1058.

Serhii Popel*1 , Faychak R.I.1 Modern Directions of Rhythmic Gymnastics as A Means of Increasing the Level of Physical Development and Physical Preparedness of Students / Emergency and Nursing Management. New York, 10013, United States. 24 July 2023. DOI: 10.58489/2836-2179/019. (міжнародна стаття, Index Copernicus).

Файчак Роман, Серман Тарас, Серман Леся. Стан показників фізичного розвитку студентів Прикарпаття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 58. Том 2. С. 325-332

Файчак Р.І., Васильків М.М., Наливайченко Л.Ю., Марчук С.А. Характеристика рівня добової рухової активності студенток I-II курсів університету. Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»: журнал. № 3(3) 2022. С. 400-411

Файчак Р., Бублик С., Крижанівська О.,Човган Р. Вплив фізичної культури на розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15.Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. Наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 6 К(135) 21, С. 183-186.

Файчак Р., Бублик С., Крижанівська О., Човган Р. Розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів засобами фізичної культури. Збірник тез матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» (27 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ) Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура Випуск 35, С. 37-40.

Барила Н.І., Файчак Р.І., Масляк Т.Р., Жидан П.М., Марків Г.Д. Аналіз взаємозв’язку показників варіабельності серцевого ритму і загальної фізичної працездатності у представників ігрових видів спорту. Art of Medicine. 2019;4: С.14-20

Левченко В.А. Бублик С. А., Крижанівска О. Ф., Файчак Р. І., Човган Р. Я. Оцінка механізмів адаптації до фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 5 К (113) 2019. С.198-202

Попель С.Л., Мицкан Б.М. Лапковський Е.Й., Файчак Р.І. Баскевич О.В. Зміни пантографічних показників у студентів не спортсменів при різних видах навантажень. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали I Всеукр. Електронної наук-пр. конф. З наук. Участю – К.: 2018.- С.72-75

Файчак  Р.І. Попель С.Л. Тягур Р.С. Вплив фізичного навантаження на вегетативну регуляцію серцевого ритму у ліцеїстів в умовах екзаменаційного стресу. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конф.з міжн. уч.: тез.доп. – Львів, 2012.– С.112-118.

Файчак Р.І. Попель С.Л. Регуляція зовнішнього дихання як основа підвищення рівня фізіологічних резервів серцево-судинної діяльності. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конф.: тез.доп. – Київ.- 2010. – С. 122-124.

Файчак Р.І. Взаємозв’язок індивідуально-психологічних якостей з фізич­ною підготовленістю та соматичним здоров’ям ліцеїстів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. /За ред. С.С.Єрмакова. – Л.; Х., 2006. – №2. – С. 110-113.

Мицкан Б.М., Попель С.Л., Файчак Р.І. Вплив психоемоційного стресу на морфологічні властивості букального епітелію. Вісник наукових досліджень. – 2006. – №3. – С.10-12.

Файчак Р.І. Вплив особистісної та реактивної тривожності на рівень фізичної підготовки ліцеїстів. Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Фізичне виховання. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. 2. – С. 157-161.

Файчак Р.І. Зацікавленість та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів. Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 366-369.

Навчально-методичні праці

Правила безпеки на практичних заняттях з фізичного виховання зі студентами ВНЗ: Методичні рекомендації / Р. Файчак, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Човган – Івано-Франківськ, 2022. – 45 с.

Файчак Р.І. Серман Т.В. Комплекси дихальних вправ для занять з фізичної культури в школі (диференціація по класах). Методична розробка Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua:8080/workspace 

Настільний теніс. Методичні рекомендації / Р. Човган, Р. Файчак, О. Крижанівська, С. Бублик. – Івано-Франківськ, 2023. – 44 с.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Фізична культура» для студентів І та ІІ курсів денної форми навчання наступних факультетів : інститут мистецтв (Дизайн), факультет історії, політології та міжнародних відносин (Міжнародні відносини), секції плавання та волейболу.

 

Науково-педагогічні стажування:

  • 2023р. Тернопільский національний університет імені Володимира Гнатюка. (Секційно-факультативна форма проведення занять з курсу «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах)

 

Завідувач кафедри фізичного виховання.

Відповідальний за спортивно-масову роботу в інституті мистецв.

E-mail: roman.faychak@pnu.edu.ua

Тел: 0666472634

Вул. Гетьмана Мазепи, 144а

Наукові соціальні мережі:

https://orcid.org/0000-0001-8413-7386 – Orsid

http://surl.li/irgzk   –  Web of Science

http://surl.li/irgzq – Scopus

https://www.facebook.com/roman.faychak

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника